06-85164962

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • 1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop The Glam Touch deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Inspanningen schoonheidssalon

  The Glam Touch zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Glam Touch zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • 3. Afspraken

  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Glam Touch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Glam Touch 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag The Glam Touch de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen.

 • 4. Betalingen

  The Glam Touch vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. The Glam Touch vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

 • 5. Personeel in de studio

  Op dit moment is The Glam Touch een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

 • 6. Persoonsgegevens & privacy

  De cliënt voorziet The Glam Touch vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Glam Touch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 • 7. Geheimhouding

  The Glam Touch is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Narin verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • 8. Aansprakelijkheid

  The Glam Touch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Glam Touch is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

  The Glam Touch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 • 9. Beschadiging en diefstal

  The Glam Touch heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Glam Touch meldt diefstal altijd bij de politie.

 • 10. Klachten

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Glam Touch en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal The Glam Touch de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 • 11. Behoorlijk gedrag

  De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Glam Touch het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.